Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Bescherm uw bezit

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1      Toepassing van de voorwaarden
1.1       Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van toepassing op al onze aanbiedingen en gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van al onze werken en alle daarmee verband houdende handelingen.
1.2       De werkzaamheden van Wouters Projecten B.V. omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot:
–         Het (doen) verrichten c.q. uitoefenen van onderzoek, inspectie, controle, advisering en instructie op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu, alles in de ruimste zin van het woord;
–         Opzetten, implementeren en in stand houden van kwaliteitssystemen (KAM breed);
–         Project management (directievoering)
1.3       In geval van tegenstrijdigheid van door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarde met de onderhavige algemene voorwaarden, zullen de laatste slechts van toepassing zijn.
1.4       De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en afstand te doen van toepassingen van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden,
1.5       Deze algemene voorwaarden worden geacht het geheel der zakelijk relatie tussen partijen te beheersen en derhalve van toepassing te zijn op alle daaropvolgende nieuwe aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, verbintenissen en alle uitvoeringshandelingen.
1.6       Indien schriftelijk uitdrukkelijk afwijking van deze voorwaarden, als bedoeld in artikel 1.1, wordt overeengekomen, zal deze afwijking slechts van toepassing zijn op de als dan specifiek vermelde opdrachten(en).
2      Prijzen
2.1       Alle in offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW en dienen dus vermeerderd te worden met het geldende BTW tarief.
2.2       Tenzij door Wouters Projecten B.V. anders is vermeld heeft iedere offerte een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen.
2.3       Offertes en overeenkomsten van  Wouters Projecten B.V. zijn slecht bindend indien  zij van de zijde van Wouters Projecten B.V. schriftelijk worden gedaan door de daartoe krachtens Wet en of Statuten bevoegde personen. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met de offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Wouters Projecten B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2.4       In geval van aantoonbare wijziging van één of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, brandstofprijzen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Wouters Projecten B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ongeacht of de wijziging door Wouters Projecten B.V. voorzienbaar was ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst. Wouters Projecten B.V. zal opdrachtgever als dan schriftelijk in kennis stellen, waarbij opdrachtgever niet het recht heeft de overeenkomst te annuleren.
2.5       Eventuele van Wouters Projecten B.V. uitgaande termijn- en/of deelfacturen zullen op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.
3      Levertijd / termijnen
3.1       De tussen Wouters Projecten B.V. en opdrachtgever overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst zijn slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn(en) betreft/betreffen. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is Wouters Projecten B.V. eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
3.2       De binding van Wouters Projecten B.V. aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Wouters Projecten B.V. in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Wouters Projecten B.V. opgestelde tijdschema’s.
4      Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
4.1       Wouters Projecten B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Wouters Projecten B.V. opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Wouters Projecten B.V. geleverde dienst.
4.2       De opdrachtgever staat in voor deugdelijkheid en volledigheid van de aan Wouters Projecten B.V. ter beschikking gestelde gegevens. Wouters Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde informatie.
4.3       Wouters Projecten B.V. is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreeks gevolg is van een aan de directie respectievelijk leidinggevende ondergeschikten binnen haar onderneming toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
4.4       De Maximale aansprakelijkheid van Wouters Projecten B.V. is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht. Bij opdrachten waarvan het honorarium hoger is dan € 10.000,- is het maximale schadebedrag waartoe Wouters Projecten B.V.  aangesproken kan worden € 10.000,-
4.5       De aansprakelijkheid van Wouters Projecten B.V. vervalt indien opdrachtgever niet binnen vier weken nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Wouters Projecten B.V. protesteert. De aansprakelijkheid van Wouters Projecten B.V. vervalt in elk geval indien het protest niet binnen twee jaar na de beëindiging van de opdracht is ingediend. Ieder vorderingsrecht vervalt indien niet uiterlijk binnen één jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
5      Verplichtingen voor de opdrachtgever
5.1       Opdrachtgever zal Wouters Projecten B.V. te allen tijde tijdig alle beschikbare en/of benodigde informatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
5.2       Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie als bedoeld in artikel 5.1 en is aansprakelijk voor alle door derde en/of hemzelf geleden of te lijden directe of indirecte schade in de ruimste zin, welke voortvloeit uit of verband houdt met die informatie, terwijl opdrachtgever Wouters Projecten B.V. zal vrijwaren tegen de aanspraken van derden met betrekking tot enige schade als voornoemd.
6      Overdracht van rechten en verplichtingen
6.1       Het is opdrachtgever slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Wouters Projecten toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
7      Geheimhouding en publiciteit
7.1       Wouters Projecten B.V. en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst verkregen wordt geheim houden en niet aan derden bekend maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
7.2       Wouters Projecten B.V. en opdrachtgever zullen de in het vorige lid bedoelde vertrouwelijke informatie alleen bekend maken aan werknemers, die direct betrokken zijn bij de overeenkomst. Beide partijen staan er voor in dat bedoelde werknemers op de hoogte zijn van deze verplichtingen m.b.t. geheimhouding en deze ook nakomen.
7.3       Opdrachtgever en Wouters Projecten B.V. mogen publiciteit maken m.b.t. het verlenen c.q verkrijgen van de opdracht en de uitvoering daarvan tenzij dit tevoren uitdrukkelijk bij aangetekend schrijven door de ene partij aan de andere gericht wordt verboden.
8      Betalingsvoorwaarden
8.1       Opdrachtgever is, tenzij anders wordt overeengekomen, verplicht het ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde, zonder enige schuldvergelijking of korting, direct na ontvangst van de betreffende factuur te voldoen, terwijl de factuurbedragen direct opeisbaar zijn.
8.2       Indien Wouters Projecten B.V. voor of tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent een verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft Wouters Projecten B.V. het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot voldoende zekerheid is gesteld voor een juiste en stipte betaling om pas dan de werkzaamheden te hervatten. Indien zekerheidstelling niet wordt verkregen, dan heeft Wouters Projecten B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Bovendien wordt de som van hetgeen reeds gepresteerd, onmiddellijk opeisbaar.
8.3       In geval van advies werkzaamheden dient minimaal, tenzij vooraf nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het geldende tarief voor twee mandagen vooraf aan de uitvoering van de overeenkomst, te worden voldaan. Het resterende bedrag zal achteraf na de uitvoering van de overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst worden gefactureerd.
8.4       In geval van annulering van advies werkzaamheden is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd alsmede alle reeds door Wouters Projecten B.V. gemaakt kosten, indien wordt geannuleerd binnen een periode van 14 kalenderdagen. Respectievelijk 50% van het overeengekomen honorarium alsmede alle reeds door Wouters Projecten B.V. gemaakt kosten, inden wordt geannuleerd binnen een periode van 21-60 kalenderdagen. Indien wordt geannuleerd eerder dan 60 dagen voor aanvang van de werkzaamheden is de opdrachtgever een nader door Wouters Projecten B.V. vast te stellen percentage van het overgekomen honorarium verschuldigd (met een maximum van 50%) alsmede de eventueel door Wouters Projecten B.V. gemaakt kosten.
8.5       Indien betaling van het factuurbedrag op de 30e dag na de factuurdatum niet op een rekening van Wouters Projecten B.V. is ontvangen, is opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling vereist is vanaf die datum in verzuim en zal over het factuurbedrag een interest gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met 2% verschuldigd zijn.
9      Toepasselijk recht en geschillen
9.1       Op deze Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
9.2       Alle geschillen welke uit of naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.